open
2019 05 24, 01:34:29
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 16738
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1073
普通心理學常用單字 60 5268
大考中心三級-1 30 2012
大考中心六級-1 30 2045
國中兩千之一 1 級 30 5023
大考中心四級-1 30 1881
國中兩千之二 1 級 30 1762
大考中心初級-1 30 5396
大考中心二級-1 30 1929
大考中心五級-1 30 1734
What a Wonderful World 65 3007
1、Baby's Way 129 6694
page 1 72 9301
page 2 74 4011
page 3 73 2947
page 4 73 2515
page 5 72 2393
page 6 73 2132
page 7 73 2133
page 8 70 1876
page 9 73 1913
page 10 72 1701
page 11 73 1725
page 12 70 1670
page 13 73 1689
page 14 74 1620
page 15 73 1547
page 16 71 1574
page 17 68 2097
國小一千兩百字 1227 621
國中必學兩千字 2102 818
大考中心初級 1102 605
大考中心二級 1098 793
大考中心三級 1117 604
大考中心四級 1115 608
大考中心五級 1103 616
大考中心六級 1104 676
全民英檢初級 2273 752
國小四百字 0 528
第八冊第一課 0 811
第四冊第一課 0 864
第六冊第一課 0 792
第一課 0 845
Unit 4 0 749
Unit 0-Starter(顏色) 0 932
Unit 1 0 866
Unit 1 0 757
Unit 1-1 0 744
Unit 1 0 703
(1) 2 3 4 5 »