open
7980 12 11, 15:44:53
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 16623
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1005
普通心理學常用單字 60 4866
大考中心三級-1 30 1945
大考中心六級-1 30 1957
國中兩千之一 1 級 30 4937
大考中心四級-1 30 1813
國中兩千之二 1 級 30 1683
大考中心初級-1 30 5308
大考中心二級-1 30 1850
大考中心五級-1 30 1651
What a Wonderful World 65 2939
1、Baby's Way 129 6598
page 1 72 9210
page 2 74 3927
page 3 73 2867
page 4 73 2440
page 5 72 2322
page 6 73 2050
page 7 73 2058
page 8 70 1807
page 9 73 1839
page 10 72 1619
page 11 73 1656
page 12 70 1590
page 13 73 1616
page 14 74 1546
page 15 73 1465
page 16 71 1494
page 17 68 2016
國小一千兩百字 1227 554
國中必學兩千字 2102 574
大考中心初級 1102 538
大考中心二級 1098 622
大考中心三級 1117 533
大考中心四級 1115 533
大考中心五級 1103 539
大考中心六級 1104 577
全民英檢初級 2273 559
國小四百字 0 467
第八冊第一課 0 734
第四冊第一課 0 803
第六冊第一課 0 724
第一課 0 774
Unit 4 0 683
Unit 0-Starter(顏色) 0 860
Unit 1 0 786
Unit 1 0 691
Unit 1-1 0 669
Unit 1 0 630
(1) 2 3 4 5 »