open
2020 01 23, 08:00:09
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 16881
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1198
普通心理學常用單字 60 5796
大考中心三級-1 30 2143
大考中心六級-1 30 2173
國中兩千之一 1 級 30 5154
大考中心四級-1 30 1995
國中兩千之二 1 級 30 1898
大考中心初級-1 30 5551
大考中心二級-1 30 2050
大考中心五級-1 30 1860
What a Wonderful World 65 3119
1、Baby's Way 129 6844
page 1 72 9450
page 2 74 4128
page 3 73 3081
page 4 73 2641
page 5 72 2522
page 6 73 2252
page 7 73 2261
page 8 70 2002
page 9 73 2035
page 10 72 1824
page 11 73 1860
page 12 70 1796
page 13 73 1819
page 14 74 1748
page 15 73 1674
page 16 71 1700
page 17 68 2226
國小一千兩百字 1227 730
國中必學兩千字 2102 1061
大考中心初級 1102 1238
大考中心二級 1098 901
大考中心三級 1117 837
大考中心四級 1115 728
大考中心五級 1103 810
大考中心六級 1104 828
全民英檢初級 2273 892
國小四百字 0 632
第八冊第一課 0 924
第四冊第一課 0 962
第六冊第一課 0 904
第一課 0 958
Unit 4 0 1561
Unit 0-Starter(顏色) 0 1038
Unit 1 0 969
Unit 1 0 865
Unit 1-1 0 851
Unit 1 0 820
(1) 2 3 4 5 »