open
2020 09 22, 00:29:19
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 17048
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1321
普通心理學常用單字 60 6218
大考中心三級-1 30 2266
大考中心六級-1 30 2309
國中兩千之一 1 級 30 5285
大考中心四級-1 30 2096
國中兩千之二 1 級 30 2031
大考中心初級-1 30 5685
大考中心二級-1 30 2170
大考中心五級-1 30 1977
What a Wonderful World 65 3238
1、Baby's Way 129 6977
page 1 72 9592
page 2 74 4275
page 3 73 3210
page 4 73 2772
page 5 72 2653
page 6 73 2370
page 7 73 2390
page 8 70 2119
page 9 73 2155
page 10 72 1941
page 11 73 1994
page 12 70 1923
page 13 73 1943
page 14 74 1884
page 15 73 1797
page 16 71 1822
page 17 68 2354
國小一千兩百字 1227 839
國中必學兩千字 2102 1175
大考中心初級 1102 1336
大考中心二級 1098 1025
大考中心三級 1117 964
大考中心四級 1115 858
大考中心五級 1103 933
大考中心六級 1104 952
全民英檢初級 2273 1166
國小四百字 0 745
第八冊第一課 0 1048
第四冊第一課 0 1066
第六冊第一課 0 1016
第一課 0 1085
Unit 4 0 1681
Unit 0-Starter(顏色) 0 1156
Unit 1 0 1080
Unit 1 0 973
Unit 1-1 0 957
Unit 1 0 939
(1) 2 3 4 5 »