open
2019 02 23, 21:34:15
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 16691
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1039
普通心理學常用單字 60 5040
大考中心三級-1 30 1973
大考中心六級-1 30 1999
國中兩千之一 1 級 30 4987
大考中心四級-1 30 1844
國中兩千之二 1 級 30 1727
大考中心初級-1 30 5345
大考中心二級-1 30 1890
大考中心五級-1 30 1692
What a Wonderful World 65 2970
1、Baby's Way 129 6656
page 1 72 9241
page 2 74 3961
page 3 73 2900
page 4 73 2478
page 5 72 2355
page 6 73 2095
page 7 73 2088
page 8 70 1840
page 9 73 1876
page 10 72 1660
page 11 73 1689
page 12 70 1632
page 13 73 1653
page 14 74 1582
page 15 73 1507
page 16 71 1534
page 17 68 2057
國小一千兩百字 1227 591
國中必學兩千字 2102 653
大考中心初級 1102 563
大考中心二級 1098 647
大考中心三級 1117 566
大考中心四級 1115 570
大考中心五級 1103 579
大考中心六級 1104 626
全民英檢初級 2273 598
國小四百字 0 495
第八冊第一課 0 767
第四冊第一課 0 835
第六冊第一課 0 756
第一課 0 805
Unit 4 0 714
Unit 0-Starter(顏色) 0 892
Unit 1 0 823
Unit 1 0 721
Unit 1-1 0 701
Unit 1 0 667
(1) 2 3 4 5 »