open
2020 03 31, 01:05:09
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 16905
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1225
普通心理學常用單字 60 5903
大考中心三級-1 30 2166
大考中心六級-1 30 2199
國中兩千之一 1 級 30 5184
大考中心四級-1 30 2014
國中兩千之二 1 級 30 1923
大考中心初級-1 30 5582
大考中心二級-1 30 2074
大考中心五級-1 30 1883
What a Wonderful World 65 3143
1、Baby's Way 129 6870
page 1 72 9479
page 2 74 4160
page 3 73 3107
page 4 73 2667
page 5 72 2549
page 6 73 2271
page 7 73 2289
page 8 70 2023
page 9 73 2060
page 10 72 1844
page 11 73 1889
page 12 70 1820
page 13 73 1841
page 14 74 1774
page 15 73 1698
page 16 71 1723
page 17 68 2256
國小一千兩百字 1227 757
國中必學兩千字 2102 1087
大考中心初級 1102 1255
大考中心二級 1098 928
大考中心三級 1117 864
大考中心四級 1115 758
大考中心五級 1103 835
大考中心六級 1104 852
全民英檢初級 2273 1057
國小四百字 0 655
第八冊第一課 0 950
第四冊第一課 0 982
第六冊第一課 0 926
第一課 0 984
Unit 4 0 1588
Unit 0-Starter(顏色) 0 1060
Unit 1 0 992
Unit 1 0 887
Unit 1-1 0 870
Unit 1 0 845
(1) 2 3 4 5 »