open
2019 11 20, 15:20:08
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 16854
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1171
普通心理學常用單字 60 5607
大考中心三級-1 30 2118
大考中心六級-1 30 2150
國中兩千之一 1 級 30 5125
大考中心四級-1 30 1970
國中兩千之二 1 級 30 1875
大考中心初級-1 30 5522
大考中心二級-1 30 2026
大考中心五級-1 30 1838
What a Wonderful World 65 3096
1、Baby's Way 129 6817
page 1 72 9416
page 2 74 4106
page 3 73 3058
page 4 73 2617
page 5 72 2502
page 6 73 2230
page 7 73 2240
page 8 70 1981
page 9 73 2014
page 10 72 1799
page 11 73 1835
page 12 70 1772
page 13 73 1797
page 14 74 1726
page 15 73 1647
page 16 71 1675
page 17 68 2205
國小一千兩百字 1227 707
國中必學兩千字 2102 1040
大考中心初級 1102 1220
大考中心二級 1098 880
大考中心三級 1117 812
大考中心四級 1115 704
大考中心五級 1103 763
大考中心六級 1104 803
全民英檢初級 2273 864
國小四百字 0 612
第八冊第一課 0 904
第四冊第一課 0 944
第六冊第一課 0 883
第一課 0 936
Unit 4 0 1539
Unit 0-Starter(顏色) 0 1016
Unit 1 0 950
Unit 1 0 846
Unit 1-1 0 833
Unit 1 0 799
(1) 2 3 4 5 »