open
2020 07 4, 18:18:31
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 16980
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1286
普通心理學常用單字 60 6113
大考中心三級-1 30 2221
大考中心六級-1 30 2265
國中兩千之一 1 級 30 5241
大考中心四級-1 30 2056
國中兩千之二 1 級 30 1982
大考中心初級-1 30 5641
大考中心二級-1 30 2132
大考中心五級-1 30 1939
What a Wonderful World 65 3202
1、Baby's Way 129 6934
page 1 72 9550
page 2 74 4234
page 3 73 3167
page 4 73 2728
page 5 72 2608
page 6 73 2327
page 7 73 2349
page 8 70 2078
page 9 73 2111
page 10 72 1900
page 11 73 1955
page 12 70 1881
page 13 73 1896
page 14 74 1835
page 15 73 1755
page 16 71 1777
page 17 68 2310
國小一千兩百字 1227 801
國中必學兩千字 2102 1141
大考中心初級 1102 1297
大考中心二級 1098 984
大考中心三級 1117 920
大考中心四級 1115 816
大考中心五級 1103 895
大考中心六級 1104 910
全民英檢初級 2273 1119
國小四百字 0 710
第八冊第一課 0 1010
第四冊第一課 0 1030
第六冊第一課 0 981
第一課 0 1046
Unit 4 0 1647
Unit 0-Starter(顏色) 0 1122
Unit 1 0 1042
Unit 1 0 936
Unit 1-1 0 923
Unit 1 0 901
(1) 2 3 4 5 »