open
2021 07 25, 14:29:31
使用者名稱: 密碼:  • 忘了密碼?  • 現在就註冊!
使用說明 • 最新消息
 


選擇單字課程
      
(1) 2 3 4 5 »
課程名稱 單字數 人氣
國小英語必學 初 級 89 17230
看書學英文 - 小王子 獻辭 8 1465
普通心理學常用單字 60 7001
大考中心三級-1 30 2405
大考中心六級-1 30 2473
國中兩千之一 1 級 30 5434
大考中心四級-1 30 2236
國中兩千之二 1 級 30 2175
大考中心初級-1 30 5840
大考中心二級-1 30 2300
大考中心五級-1 30 2123
What a Wonderful World 65 3371
1、Baby's Way 129 7191
page 1 72 9879
page 2 74 4439
page 3 73 3362
page 4 73 2922
page 5 72 2817
page 6 73 2530
page 7 73 2537
page 8 70 2270
page 9 73 2306
page 10 72 2093
page 11 73 2146
page 12 70 2060
page 13 73 2095
page 14 74 2033
page 15 73 1956
page 16 71 1961
page 17 68 2502
國小一千兩百字 1227 966
國中必學兩千字 2102 1341
大考中心初級 1102 1463
大考中心二級 1098 1158
大考中心三級 1117 1099
大考中心四級 1115 980
大考中心五級 1103 1059
大考中心六級 1104 1090
全民英檢初級 2273 1339
國小四百字 0 879
第八冊第一課 0 1185
第四冊第一課 0 1183
第六冊第一課 0 1145
第一課 0 1218
Unit 4 0 1799
Unit 0-Starter(顏色) 0 1294
Unit 1 0 1209
Unit 1 0 1080
Unit 1-1 0 1090
Unit 1 0 1060
(1) 2 3 4 5 »